Terms & Policy

1. Företagsinformation:

www.ayamstudio.com tillhandahålls av AYÄM AB med Org nummer 559253-6451. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

2. Priser:

Varje vara anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

3. Betalning:

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Zoezi.

4. Vi tillämpar BRUCE träningskort:

All hantering av persondata genom BRUCE ansvarar BRUCE för. I avtal med BRUCE framgår även deras behandling av personuppgifter och kan således fås genom kontakt med BRUCE. Vi sparar ingen information gällande BRUCE användare vi kan dock logga in på BRUCE och se deltagare. Vi äger dock ej rätten att vidare behandla dessa personuppgifter.

5. Vi tillämpar Swiſtr träningskort:

All hantering av persondata genom Swiftr ansvarar Swiftr för. I avtal med Swiftr framgår även deras behandling av personuppgifter och kan således fås genom kontakt med Swiftr. Vi sparar ingen information gällande Swiftr användare men vi kan logga in på Swiftr och se deltagare. Vi äger ej rätten att vidare behandla dessa personuppgifter.

6. Köp i vår fysiska butik:

Hanteras genom Zoezi (gymsystem) samt via Izettle och slutligen Swedbank som bank.

7. Personuppgiſtsbehandling:

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer AYÄM AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

8. Bokningsregler:

Bokad plats av behandling, PT, workshops, event, resor, kurser eller utbildningar är bindande. Bokning görs via AYÄM Studios hemsida eller direkt till AYÄM Studios reception. Observera att plats till workshop, event, resor eller utbildningar är garanterad först när betalning registrerats hos AYÄM Studios. Vid frånvaro utgår full debitering.

Bokning av yogaklass kan av medlemmar göras max två veckor framåt i tiden, bokning görs via hemsidan eller via Zoezis app. Observera att registrering av bokad plats måste göras 10 minuter innan klassen börjar, därefter släpps platsen till förmån för drop-in elever. Vid tre stycken outnyttjade förbokade klasser förloras möjligheten att boka klasser under de kommande fjorton dagarna.

Avbokning av yogaklass måste göras senast 2 timmar innan klassen startar.

Avbokning och återbetalning av behandling eller PT måste ske 24 timmar innan det att bokningen är beräknad att börja. Återbetalning därefter kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Vid workshops, event, resor, utbildningar eller kurser är betald bokning bindande och återbetalning kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Anmälningsavgiften återbetalas ej.
Då din bokning är gjord via hemsidan får du en bokningsbekräftelse via e-post.

9. Köp av medlemskort:

Då din beställning är gjord via vår webbsida får du en orderbekräftelse via e-post med information om medlemskapet och dess giltighetstid. Kortet är digitalt och finns på ditt inlogg i Zoezi.

10. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter:

Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom eller graviditet kan göras som längst med 365 dagar mot uppvisande av läkarintyg. Likaså gäller frysning av medlemskap vid högskolestudier, arbete eller värnpliktstjänstgöring på annan ort. Ansökan om frysning ska ske 2 veckor i förväg och skall styrkas med intyg. Observera dock att bindningstiden förlängs vid frysning. Frysning kan göras en sammanhängande gång per år.

11. Säkerhet och ordningsregler:

Inga väskor eller ytterkläder är tillåtna i yogasalarna, skåp finns att tillgå i omklädningsrummet, observera att dessa töms varje kväll.
Efter avslutat klass skall eleven iordningställa de filtar, bolster, klossar och straps som denna har använt.

Nedanför trappan pågår behandlingar, klasser och PT verksamhet, varför en allmän respekt för detta är önskvärd med till exempel flygplansläge eller avstängda mobiltelefoner (ljudlöst undanbedes) och en dämpad samtalston.
AYÄM Studios förbehåller sig rätten att vid behov stänga av delar för mindre renovering samt akuta underhålls- och servicearbeten. AYÄM Studios håller varje år sommarstängt under två (2) veckor för möjlighet att vid behov utföra större renoveringar i lokalen.

Ingen förtäring av medhavd mat är tillåten i lokalen. En tom sal betyder inte en ledig sal, vid behov av nedvarvning eller egen praktik skall detta alltid först stämmas av med receptionen.
Kunder på AYÄM Studios skall inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas på studion. AYÄM Studios har rätt att stänga av kunder för viss tid eller säga upp medlemskapet eller klippkortet med omedelbar verkan om kunden bryter mot AYÄM Studios regler. AYÄM Studios ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför AYÄM Studios kontroll och som skäligen inte har kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand- vatten- eller annan större skada på studion, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

Vi vill understryka att all träning sker på egen risk.

12. Kvarlämnade saker:

Kvarlämnar medlemmen kläder, yogamattor eller objekt i förvaringsskåpen efter tidpunkt för ordinarie stängning äger AYÄM Studios rätten att bryta upp skåpet och tillvarata objekten. Om medlemmen inte hämtar tillvaratagna objekt inom 14 dagar äger AYÄM Studios rätt att disponera över de tillvaratagna objekten. Kostnaden för uppbrutet skåp tillfaller medlemmen/kunden. AYÄM Studios ansvarar inte för kvarlämnade yogamattor.

13. Information och meddelande:

Medlemmen ansvarar för att underrätta AYÄM Studios om förändringar av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro. Majoriteten av information och meddelanden skickas via e-post.

14. Schemaändringar:

Vad gäller vårt ordinarie schema reserverar vi oss för eventuella ändringar i samtliga publicerade scheman. För den senast uppdaterade versionen, vänligen se schemat i Zoezis app eller här på vår hemsida.

15. Avgiſter och betalning:

AYÄM Studios har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiromedlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid. Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar AYÄM Studios en påminnelsefaktura avseende betalning av förfallen månadsavgift.

16. Ångerrätt:

Ångerrätt gäller ej vid köp av klippkort, medlemskap eller enstaka yogaklasser (eller motsvarande).

17. Ångerrätt vid köp på internet:

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra alla dina köp över Internet inom 14 dagar efter ditt mottagande. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss via mail på info@ayamstudio.com

Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

18. Kontaktinformation AYÄM AB:

E-post: info@ayamstudio.com
Hemsida: www.ayamstudio.com
Adress: Regeringsgatan 83 111 39 Stockholm. org nr: 559253-6451

19. Konsumentverkets blankett för ångerrätt

Klicka här för att ladda ner

20. Avtalstid och uppsägning:

Avtalet har en obligatorisk uppsägningstid på en (1) kalendermånad för medlemskap. Vid uppsägning sker alltid en slutgiltig betalning för den nästkommande kalendermånaden som också blir den sista för medlemskapet. Uppsägning ska ske senast den 15:e för att medlemskapet ska avslutas den nästkommande kalendermånaden. Har du bindningstid kan medlemskapet avslutas först efter att den löper ut. Medlemskap via autogiro förnyas automatiskt till dess att medlemmen avslutar sitt medlemskap. Medlemskap som betalats kontant eller via faktura upphör automatiskt att gälla, om de inte förnyas. Uppsägning sker via info@ayamstudio.com

Bilaga 1, Personuppgiſtsbehandling:

AYÄM AB, org. nr. 559253-6451, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://www.ayamstudio.com och är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att AYÄM AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som e-post (nyhetsutskick) och namn, adress o personnummer samt bankuppgifter för autogiro. Syftet är att kunna skicka information och erhålla betalning för ditt/era träningstillfällen hos oss (autogiro).

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att AYÄM AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på AYÄM AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på AYÄM AB AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som AYÄM AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som AYÄM AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta AYÄM AB via info@ayamstudio.com. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
  • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i AYÄM AB:s berättigade intressen.